Vorige slide
Volgende slide

Servicevoorwaarden

Sluiten van een contract

Het huurcontract voor het vakantieappartement is bindend wanneer het bijgevoegde huurcontract is ondertekend en naar de verhuurder is verzonden. De huurovereenkomst wordt na mondelinge of schriftelijke bevestiging direct aan de huurder verzonden en dient binnen 5 dagen aan verhuurder te worden geretourneerd. Tot die tijd wordt de vakantiewoning gereserveerd voor de huurder. Indien het getekende huurcontract de verhuurder niet binnen 5 dagen bereikt, is de verhuurder gerechtigd de vakantiewoning weer vrij te geven voor verhuur. Het vakantieappartement wordt aan de huurder voor de opgegeven contractperiode uitsluitend voor vakantiedoeleinden verhuurd en mag alleen worden bewoond door het in het huurcontract vermelde maximum aantal personen.

Huurprijs

De huurprijs is inclusief op verbruik gebaseerde bijkomende kosten zoals elektriciteit, water, verwarming en wifi, beddengoed en handdoeken. De eindschoonmaak wordt getoond en apart in rekening gebracht.

Betalingsdeadlines

Een aanbetaling van 30% van de huurprijs is verschuldigd binnen 5 dagen na het sluiten van het huurcontract. Het resterende bedrag dient 14 dagen voor aankomst te worden voldaan.

Als de boeking op korte termijn in minder dan 30 dagen wordt gemaakt, is de volledige betaling verschuldigd.

Huurperiode

Op de dag van aankomst stelt verhuurder de vakantiewoning vanaf 15.00 uur ter beschikking aan de huurder. Mocht de aankomst later plaatsvinden, dan dient de huurder de verhuurder hiervan telefonisch op de hoogte te stellen om zo nodig een individuele tijd af te spreken.

Op de dag van vertrek verlaat de huurder, na voorafgaand akkoord met de verhuurder, het gehuurde uiterlijk om 10.30 uur en overhandigt hij de sleutels van het appartement aan de verhuurder.

Annulering door de huurder

De huurder kan zich voor aanvang van de huur uit de huurovereenkomst terugtrekken door de verhuurder een schriftelijke verklaring af te geven. Uitgangspunt is het tijdstip van ontvangst van de contractopzegging door de verhuurder. Als de huurder zich terugtrekt uit het huurcontract, moet hij een forfaitaire vergoeding betalen voor de reeds door de verhuurder gemaakte kosten en de gederfde winst voor het volgende bedrag.

Annulering tot de 30e dag voor aanvang van de huurperiode: 30% van de huurprijs, latere opname: 80% van de huurprijs. Zonder annulering en geen aankomst: 100% van de huurprijs.

De huurder behoudt zich het recht voor te bewijzen dat de verhuurder geen of aanzienlijk weinig schade heeft geleden. Bij opzegging van het contract kan de huurder een vervangende huurder aanwijzen die bereid is zijn plaats in de bestaande contractuele relatie in te nemen. Indien een derde de huurovereenkomst aangaat, zijn hij en zijn vorige huurder hoofdelijk aansprakelijk jegens de verhuurder voor de huurprijs en de extra kosten die voortvloeien uit het intreden van de derde. De verhuurder moet te goeder trouw een ongebruikte woonruimte aan iemand anders verhuren en de gespaarde woonruimte in mindering brengen op de door hem gedeclareerde annuleringskosten. De huurder wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.

Opzegging door de verhuurder

De verhuurder kan de contractuele relatie voor of na aanvang van de huurperiode beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn indien de huurder ondanks een voorafgaande, eenmalige aanmaning of anderszins de overeengekomen betalingen (aanbetaling, saldobetaling) niet op tijd verricht zodanig in strijd met de overeenkomst dat voortzetting van de contractuele relatie van de verhuurder niet kan worden gevergd. In dat geval kan de verhuurder vergoeding van de tot aan de opzegging gemaakte kosten en de gederfde winst van de huurder vorderen.

Verplichtingen van de huurder

De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde en de inventaris met de nodige zorgvuldigheid te behandelen. De huurder is gehouden tot vergoeding van de verwijtbare schade aan de inrichting, gehuurde kamers of het gebouw alsmede de tot de gehuurde kamers of het gebouw behorende voorzieningen, indien en voor zover deze door hem of zijn begeleiders verwijtbaar is veroorzaakt. Huurder dient eventuele schade aan het gehuurde onverwijld aan verhuurder of de gastenservice te melden, tenzij hij verplicht is deze zelf te verhelpen. De huurder is gehouden tot vergoeding van gevolgschade veroorzaakt door het niet tijdig melden. Afval, as, schadelijke vloeistoffen en dergelijke mogen niet worden weggegooid in gootstenen, gootstenen en toiletten. Indien door het niet naleven van deze bepalingen verstoppingen optreden in de rioleringsleidingen, draagt ​​de verantwoordelijke de kosten van de herstelling. Bij eventuele storingen in de faciliteiten en uitrusting van het gehuurde is huurder verplicht zelf al het redelijke te doen om de storing te verhelpen of eventuele schade tot een minimum te beperken. De huurder is verplicht de verhuurder of de gastenservice onverwijld op de hoogte te stellen van gebreken aan het gehuurde. Als de huurder dit niet meldt, heeft hij geen recht op eventuele aanspraken wegens niet-nakoming van de contractuele diensten (in het bijzonder geen aanspraken op huurverlaging).

Aansprakelijkheid van de verhuurder

De verhuurder is aansprakelijk voor de juistheid van de omschrijving van het gehuurde en is verplicht de contractueel overeengekomen diensten naar behoren te verlenen en te onderhouden gedurende de gehele huurperiode. De verhuurder is niet aansprakelijk volgens §536a BGB. De aansprakelijkheid van verhuurder voor zaakschade als gevolg van onrechtmatig handelen is uitgesloten, tenzij deze berust op opzet of grove schuld van verhuurder. Verhuurder is niet aansprakelijk in geval van overmacht, b.v. B. natuurrampen, brand enz.

Veehouderij

Honden mogen alleen in het appartement worden gehouden na voorafgaande kennisgeving aan de verhuurder en overweging in de huurovereenkomst. De huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door het houden van dieren.

Wijzigingen in het contract

Nevenafspraken, wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst alsmede alle wettelijk relevante verklaringen dienen schriftelijk te worden gedaan.


Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

Het Duitse recht is van toepassing. Als exclusieve bevoegde rechtbank wordt de woonplaats van de verhuurder overeengekomen.